Novosti :

Početak digitalizacije

01.07.2019

Završetkom individualizacije svih obiteljskih kuća na području grada Pule te ostalih JLS Fažane, Ližnjana, Barbana, sa 1. svibnjem 2019. godine započela je faza mjerenja broja pražnjenja individualnih posuda. Za područje općina Marčana i Svetvinčenat sa mjerenjem broja pražnjenja započelo se sa 1. lipnjem 2019 godine. Početak digitalizacije i mjerenja broja pražnjenja posljednja je faza potpune digitalizacije sustava. Ovim korakom korisnici su u mogućnosti kontrolirati visinu svojih računa u dijelu varijabilnog iznosa i to što većim izdvajanjem korisnih sirovina kao što su papir i karton, plastika staklo ali i ostalih korisnih sirovina (zelenog otpada, metala, odjeće i dr.). Na računima koji su podijeljeni za mjesec svibanj za navedena područja (izuzev općina Marčana i Svetvinčenat – kreću sa 1.lipnja) može se očitati ukupan broj pražnjenja posude za navedeni mjesec i sukladno tome je izvršen i obračun u varijabilnom dijelu računa. S obzirom da se radi o prijelaznom mjesecu za korisnike čiji broj pražnjenja prelazi 4 pražnjenja u svibnju naplata se je ograničila na 4 pražnjenja uz napomenu da vode brigu o broju pražnjenja jer će računi od lipanja biti obračunati prema stvarnom broju pražnjenja. Također molimo korisnike koji su zadužili vlastitu posudu a koji prema našim evidencijama istu ne koriste da je počnu koristiti jer su sukladno članku 39. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada istu dužni koristiti kako se ne bi trebala naplaćivati ugovorna kazna u visini od 500,00 kuna. Ukoliko korisnik ne koristi nekretninu molimo da se javi u Pula Herculaneu kako bi definirali status korisnika aktivan ili neaktivan. Pula Herculanea je uz račun takvim korisnicima poslala i dopis gdje se mogu javiti. Početak digitalizacije odnosi se i na iznajmljivače koji će svoju dodatnu posudu vaditi na pražnjenja sukladno potrebi te će se sukladno tome ista i naplatiti u varijabilnom dijelu računa ovisno o broju pražnjenja. Pri tome iznajmljivačima sugeriramo da sami procjene veličinu posude sukladno potrebama sa time da je potrebno istaknuti da tijekom ljetnih mjeseci broj tjednih pražnjenja je dva puta tjedno. Korisnici koji spadaju u grupu „kućanstva“ koji pružaju usluge smještaja u obiteljskim kućama, u tu svrhu imaju pravo zadužiti spremnik za miješani komunalni otpad (MKO) po vlastitoj želji. Cijena usluge prikupljanja MKO sastoji se od fiksnog dijela (cijena minimalne javne usluge - CMJU) i varijabilnog dijela koji se obračunava temeljem mjesečnog broja odvoza. Npr. za 1- 5 postelja obračunava se spremnik od 120 litara gdje je CMJU 48,54 kn + PDV, a varijabilni dio iznosi 10,63 kn/odvozu + PDV (do najviše 8 odvoza mjesečno). Veličina izabrane posude ne utječe na fiksni dio cijene, već samo na varijabilni, tj. korisnik plaća CMJU ovisno o broju registriranih postelja, bez obzira na veličinu posude koju je izabrao. Za 2019. godinu uzimaju se kao obračunska 4 mjeseca (lipanj – rujan) u kojima će se obračunati CMJU uvećana za trošak odvoza, dok će za mjesece listopad, studeni i prosinac biti obračunat samo varijabilni dio troška (odvozi) ukoliko postoji. Računi će biti izdavani mjesečno. Pula Herculanea poslala je i dopise korisnicima na području općine Marčana i Ližnjan koji su pretežito sezonskog karaktera poslovanja, a koji do sada nisu bili u evidencijama društva i nisu plaćali uslugu odvoza otpada. Individualizacijom ti korisnici dužni su plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada. Podsjećamo da su sukladno odluci grada Pule kao i po odlukama ostalih JLS uslugu prikupljanja komunalnog i biorazgradivog otpada dužni plaćati svi koji posjeduju stambeni objekt. Kako bi se usluga na rubnim ruralnim područjima unaprijedila Pula Herculanea je postavila dodatnih stotinjak posuda na različitim lokacijama koji će omogućiti redovno prikupljanje komunalnog otpada sa tih područja. Zajedno sa dopisima korisnici će dobiti i prikaz lokacija postavljenih posuda. U cilju je svih da se poštuje načelo plati koliko si otpada proizveo. Posljednjih godina sa tog dijela prikupljane su velike količine komunalnog otpada zbog intenzivne izgradnje objekata te više nije moguće da objekti na tom području ne plaćaju navedenu uslugu. Legalizacijom tih objekata stvorile su se pretpostavke uvođenja i naplate navedene usluge. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti u službu Pula Herculanea-e ili na broj telefona 052/638-405.

Obavijest

21.06.2019

Obavještavamo sve gospodarske subjekte da Pula Herculanea d.o.o., kao obveznik provođenja javne nabave, od 1. srpnja 2019. godine, više neće zaprimati račune, predračune, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e-maila. Naime, javni naručitelj Pula Herculanea d.o.o. u obvezi je postupati sukladno odredbi čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/2018) te zaprimati i plaćati isključivo e Račune koji su sukladni EU normi pa stoga molimo gospodarske subjekte da na vrijeme poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.
Pula, 11.6.2019.g. Pula Herculanea d.o.o.

Prikupljanje glomaznog (krupnog) otpada putem Rolo kontejnera MO Vidikovac, Busoler, Monte Zaro i Šijana

13.06.2019

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna besplatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule. Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculanea-e zbog evidencije od strane djelatnika Pula Herculanea-e. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu. Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku. MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA VIDIKOVAC VOLTIĆEVA KOD ZELENOG OTOKA 14. 6. 2019. 13-20,00 h MARIJANIJEVA KOD BROJA 1 15.6.2019. 8-13,00 h BUSOLER ŠIŠANSKA CESTA – KOD ŠUMICE NA POČETKU BUSOLERA 17. 6. 2019. 13-20,00 h BUSOLER ŠIKIĆI – KOD STARE ŠKOLE 18. 6. 2019. 13-20,00 h MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA MONTE ZARO ROVINJSKA KOD BUNKERA 19. 6. 2019. 13-20,00 h ŠIJANA IZA STANDE 26. 6. 2019. 13-20,00 h RASKRIŽJE BENČIĆEVA-BRAĆE LEVAK 27. 6. 2019. 13-20,00 h

Predradnje za ugradnju podzemnih spremnika za otpad, te priprema za EU projekt odvodnje Aglomeracije Pula Centar

10.06.2019

Nakon završetka pripremnih radova na lokacijama u Flanatičkoj, Istarskoj i Amfiteatarskoj ulici nastavlja se širenje mreže podzemnih spremnika na lokacijama križanja Akvilejskog prilaza i Kolodvorskoj, te Splitskoj ulici. Ove dvije predviđene lokacije pokrivaju dio korisnika koji obitava u Splitskoj ulici, Akvilejskom prilazu te Ravenskoj ulici. Tim lokacijama gravitira preko 400 obitelji ili gotovo tisuću korisnika. Lokacije podzemnih spremnika dogovorene su u suradnji sa konzervatorskim odjelom za što su ishođeni i prethodni uvjeti te sa gradom Pula. Tijekom radova vršiti će se i arheološki nadzor. Taj dio grada preći će na korištenje podzemnih spremnika zaduženjem elektronskih kartica koji će omogućiti plaćanje po količini kao i mogućnost odvajanja korisnih sirovina. S obzirom na veliki broj korisnika na svakoj lokaciji biti će postavljeno ukupno 5 podzemnih posuda i to dvije za komunalni otpad od 5m3, po jedna od 5m3 za plastiku i papir te posuda od 3m3 za staklo. Na navedenom području nalaze se transportni kanalizacijski kolektor iz smjera Velog vrha te Šijanski kolektor. Naime, 140 godina star Šijanski kolektor u Splitskoj ulici zidane je zasvođene konstrukcije građen u nasipnom dijelu terena i pod utjecajem je mora. Kroz EU projekt aglomeracije Pula Centar predviđena je potpuna rekonstrukcija kolektora ulicom 43. Istarske divizije od autobusnog kolodvora do ispusta u more, što će znatno povećati kapacitet za vrijeme oborina. Jednako stanje tla je i uz transportni kolektor u Kolodvorskoj ulici. Tokom idućeg tjedna u Splitskoj i Kolodvorskoj ulici izvršiti će se ojačanje temeljnog tla kojim se postižu statički povoljna svojstva postupkom mlaznog injektiranja. Stabilizacija tla omogućiti sigurne i nesmetane građevinske radove na ugradnji podzemnih spremnika. Pored navedenog, osigurati će se potrebni pokazatelji i preduvjeti projektantima za izradu glavnog projekta rekonstrukcije Šijanskog kolektora za koji je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole. Po završetku ove faze radova područje će biti dovedeno u prvobitno stanje. Druga faza radova u vidu iskopa i postavljanja podzemnih spremnika izvršiti će se nakon turističke sezone. Osim navedenih lokacija podzemni spremnici postaviti će se i u okružju Amfiteatra i to u Škaljerovoj ulici, Ozad Arene te Flavijevskoj ulici za što su spremnici već nabavljeni. Također u planu je postavljanje podzemnih spremnika kod Fine te u blizini trga Portarata. Ovime bi uži gradski centar u potpunosti bio pokriven mrežom podzemnih spremnika. Također u narednom periodu na dvije lokacije u Voltićevoj ulici i prilazu Monte Kapeleta postaviti će se polu podzemni spremnici sa otpad omjerom. Dio je to plana pokrivanja dijelova grada gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru što iziskuje veliki broj posuda na malom prostoru kao i učestala pražnjenja.

Prikupljanje glomaznog otpada putem Rolo kontejnera MO Veruda, Kaštanjer, Gregovica i Sisplac-Sv. Polikarp

05.06.2019

Poštovani, zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna besplatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule. Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculanea-e zbog evidencije od strane djelatnika Pula Herculanea-e. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu:

Preuzmi priopćenje s rasporedom


Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku:

Preuzmi naputak


Raspored odvoza glomaznog otpada u MO Arena, Stari Grad i Nova Veruda

29.05.2019

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule. Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike- fizičke osobe da ćemo u razdoblju od 15.5.2019. do 27.6.2019. godine vršiti odvoz glomaznog otpada u Gradu Puli putem specijaliziranih spremnika - rolo kontejnera. Molimo građane koji u svojim domaćinstvima imaju potrebu za odlaganjem ovakve vrste otpada, da pronađu dan za odvoz za svoj mjesni odbor kao i najbližu lokaciju rolo kontejnera te isti pravilno zbrinu radnim danom od 13-20,00 h i subotom od 8-14,00h. Pored rolo kontejnera bit će djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu otpada koji se želi odložiti. Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculane-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu. Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku. U nastavku navodimo tjedni raspored rolo kontejnera po mjesnim odborima Arena, Stari Grad i Nova Veruda. Sljedeći tjedan ćemo objaviti novi tjedni raspored za ostale mjesne odbore. MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA ARENA RASKRIŽJE KOLODVORSKA / AKVILEJSKI PRILAZ 30.5.2019. 13-20,00 h IZNAD ARENE NA PARKINGU 31.5.2019. 13-20,00 h STARI GRAD NA RIVI KOD KATEDRALE 01.6.2019. 8-13,00 h NOVA VERUDA POČETAK PALISINE ULICE 03.6.2019. 13-20,00 h KRIŽANJE PALISINE I MARDEGANIJEVE 4.6.2019. 13-20,00 h COCEICHEVA ULICA (ŠUMICA) 5.6.2019. 13-20,00 h Prelaskom na novi način prikupljanja otpada i zatvaranjem starog odlagališta potrebno je određene frakcije otpada odvojeno prikupljati. Stari način prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada putem tzv. baja više nije moguć jer kao i ostale frakcije korisnih sirovina glomazni otpad potrebno zasebno prikupljati i odvajati od ostalih vrsta otpada. Također, sve količine glomaznog otpada moraju biti evidentirane. U dosadašnjem programu građanima je na raspolaganju BESPLATAN odvoz do 3m3 glomaznog otpada te BESPLATNO odlaganje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine. Dodatno zbrinjavanje glomaznog otpada provodi se kako bi građanima omogućili što bližu točku odlaganja unutar svakog mjesnog odbora. Prije stupanja na snagu nove regulative glomazni otpad odvozio se besplatno pozivom u Herculaneu ili odlaganjem na starom odlagalištu Kaštijun uz dodatne akcije postavljanjem baja u jesen i proljeće po svim mjesnim odborima. Danas se glomazni otpad prikuplja te predaje oporabitelju gdje se drobi i iz njega izvlače korisne sirovine. Zbog toga, prikupljena sirovina mora biti čista kako bi je oporabitelj preuzeo.

Raspored odvoza glomaznog otpada u MO Štinjan i Valdebek

22.05.2019

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule. Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike- fizičke osobe da ćemo u razdoblju od 15.5.2019. do 27.6.2019. godine vršiti odvoz glomaznog otpada u Gradu Puli putem specijaliziranih spremnika - rolo kontejnera. Molimo građane koji u svojim domaćinstvima imaju potrebu za odlaganjem ovakve vrste otpada, da pronađu dan za odvoz za svoj mjesni odbor kao i najbližu lokaciju rolo kontejnera te isti pravilno zbrinu radnim danom od 13-20,00 h i subotom od 8-14,00h. Pored rolo kontejnera bit će djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu otpada koji se želi odložiti. Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculane-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu. Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku. U nastavku navodimo tjedni raspored rolo kontejnera po mjesnim odborima Štinjan i Valdebek. Sljedeći tjedan ćemo objaviti novi tjedni raspored za ostale mjesne odbore. MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA ŠTINJAN BALIŽERKA PREKO PUTA K. BR. 75 23.5.2019. 13-20,00 h KRIŽANJE ŠTINJANSKE CESTE I FORTIN 24.5.2019. 13-20,00 h NA DNU ULICE PUNTIŽELA 25.5.2019. 8-14,00 h VALDEBEK VALDEBEČKI PUT KOD K.BR. 80 27.5.2019. 13-20,00 h VALDEBEČKI PUT NA SREDINI (POČETAK ŠUMICE) 28.5.2019. 13-20,00 h RASKRIŽJE DOLINKA/KAVRERSKI PUT 29.5.2019. 13-20,00 h Prelaskom na novi način prikupljanja otpada i zatvaranjem starog odlagališta potrebno je određene frakcije otpada odvojeno prikupljati. Stari način prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada putem tzv. baja više nije moguć jer kao i ostale frakcije korisnih sirovina glomazni otpad potrebno zasebno prikupljati i odvajati od ostalih vrsta otpada. Također, sve količine glomaznog otpada moraju biti evidentirane. U dosadašnjem programu građanima je na raspolaganju BESPLATAN odvoz do 3m3 glomaznog otpada te BESPLATNO odlaganje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine. Dodatno zbrinjavanje glomaznog otpada provodi se kako bi građanima omogućili što bližu točku odlaganja unutar svakog mjesnog odbora. Prije stupanja na snagu nove regulative glomazni otpad odvozio se besplatno pozivom u Herculaneu ili odlaganjem na starom odlagalištu Kaštijun uz dodatne akcije postavljanjem baja u jesen i proljeće po svim mjesnim odborima. Danas se glomazni otpad prikuplja te predaje oporabitelju gdje se drobi i iz njega izvlače korisne sirovine. Zbog toga, prikupljena sirovina mora biti čista kako bi je oporabitelj preuzeo.

Prikupljanje glomaznog (krupnog) otpada putem Rolo kontejnera

15.05.2019

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule. Ovim putem obavještavamo sve naše korisnike- fizičke osobe da ćemo u razdoblju od 15.5.2019. do 27.6.2019. godine vršiti odvoz glomaznog otpada u Gradu Puli putem specijaliziranih spremnika - rolo kontejnera. Molimo građane koji u svojim domaćinstvima imaju potrebu za odlaganjem ovakve vrste otpada, da pronađu dan za odvoz za svoj mjesni odbor kao i najbližu lokaciju rolo kontejnera te isti pravilno zbrinu radnim danom od 13-20,00 h i subotom od 8-14,00h. Pored rolo kontejnera bit će djelatnik Pula Herculanea koji će voditi evidenciju i kontrolu otpada koji se želi odložiti. Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula Herculanea-e zbog evidencije. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu. Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku. U nastavku navodimo tjedni raspored rolo kontejnera po mjesnim odborima Monvidalu, Stoji i Velom Vrhu. Sljedeći tjedan ćemo objaviti novi tjedni raspored za ostale mjesne odbore. MJESNI ODBOR LOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERA DATUM ODLAGANJA VRIJEME ODLAGANJA MONVIDAL KRIŽANJE MONVIDALSKE I HUMSKE ULICE (KOD TVRĐAVE) ULICA 15.5.2019. 13-20,00 h KRIŽANJE JAPODSKE I VALVIDALSKE ULICE 16.5.2019. 13-20,00 h STOJA KRIŽANJE REVELANTEOVE I ULICE FIŽELA (KOD CEMENTARE) 17.5.2019. 13-20,00 h ULICA STOJA PREMA KRUŽNOM TOKU 18.5.2019. 8-14,00 h VELI VRH PARTIZANSKI PUT(ŠUMICA NA SKRETANJU ZA GALIŽANSKI ODVOJAK) 20.5.2019. 13-20,00 h POČETAK ULICE BRAĆE LEONARDELLI KOD TRGOVINE 21.5.2019 13-20,00 h BUNARSKA ULICA -PREKO PUTA K.BR. 87 22.5.2019. 13-20,00 h Prelaskom na novi način prikupljanja otpada i zatvaranjem starog odlagališta potrebno je određene frakcije otpada odvojeno prikupljati. Stari način prikupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada putem tzv. baja više nije moguć jer kao i ostale frakcije korisnih sirovina glomazni otpad potrebno zasebno prikupljati i odvajati od ostalih vrsta otpada. Također, sve količine glomaznog otpada moraju biti evidentirane. U dosadašnjem programu građanima je na raspolaganju BESPLATAN odvoz do 3m3 glomaznog otpada te BESPLATNO odlaganje glomaznog otpada na reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine. Dodatno zbrinjavanje glomaznog otpada provodi se kako bi građanima omogućili što bližu točku odlaganja unutar svakog mjesnog odbora. Prije stupanja na snagu nove regulative glomazni otpad odvozio se besplatno pozivom u Pula Herculanea-u ili odlaganjem na starom odlagalištu Kaštijun uz dodatne akcije postavljanjem baja u jesen i proljeće po svim mjesni odborima. Danas se glomazni otpad prikuplja te predaje oporabitelju gdje se drobi i iz njega izvlače korisne sirovine. Zbog toga, prikupljena sirovina mora biti čista kako bi je oporabitelj preuzeo. GLOMAZNI OTPAD prema Naputku o glomaznom otpadu (NN 79/15) 1. KUPAONSKA OPREMA • kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna • kada za djecu • kupaonski ormar i police • zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša) • umivaonik • toalet i bide (školjka i daska) • slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš • stalak za ručnike i sl. • ogledalo 2. STVARI ZA DJECU • krevet za dijete • stolica i hodalica za dijete • veće igračke • dječja kolica • auto sjedalica za dijete 3. PODNE OBLOGE • tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl. 4. NAMJEŠTAJ • ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić i sl. • polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.) • stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.) • stolac, klupa, barska stolica • zidni/stolni sat većih dimenzija • daska kod uzglavlja kreveta • stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi) • fotelja, naslonjač, krevet, tabure • madrac, nadmadrac, podnica kreveta • okvir za sliku većih dimenzija • prozorske zaštitne rešetke i grilje • sobne pregrade 5. KUHINJSKA OPREMA • kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.) • sudoper • radna površina • šank 6. VRTNA OPREMA • ograda i vrata • vrtni namještaj • vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.) • sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz) • drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz) • posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija • vrtni ukrasi većih dimenzija • vrtna klupa • crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja • ljuljačka • suncobran i stalak za suncobran • sklopivi bazen • roštilj 7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD • rolete, žaluzine, tende i sl. • ljestve i samostojeće stepenice • zavjese i nosači zavjesa • vrata (npr. sobna, ulazna i dr.) • staklo (okno) • prozor, prozorski okvir • invalidska kolica • dekorativni predmeti većih dimenzija • oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.) • sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.) • radijator • kante i posude većih dimenzija • tapete • daska za glačanje • okvir za sušenje rublja U krupni (glomazni) otpad ne spada: • električni i elektronički otpad (uređaji koji za rad koriste električnu energiju ili baterije) • akumulatori i baterije • građevinski otpad (beton, cigla, šuta, keramičke pločice i sl.) • opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža, pesticidi, fluorescentne cijevi...)

Obavijest

12.04.2019

Prelazimo na poboljšani i sigurniji digitalni sustav mjerenja putem digitalnih kartica. Djelatnici Pula Herculanea-e d.o.o. će vršiti promjenu ključeva za podzemne spremnike u subotu, 13. 4. 2019. i nedjelju, 14. 4. 2019. od 10:00 do 18:00 sati. U slučaju da niste kod kuće u navedenim danima molimo Vas da nas obavezno nazovete (svaki radni dan i subotom od 7:00 do 13:00 sati) na brojeve telefona 052/541-597 ili 052/544-094 kako bi se dogovorili za Vama odgovarajući termin za promjenu ključa.

Zamjena elektronskih ključeva-tagova

12.04.2019

S obzirom na kontinuirane devastacije podzemnih posuda i time nemogućnosti funkcioniranja dodijeljenih elektronskih tagova-ključeva Pula Herculanea će izvršiti ugradnju novih tehničkih rješenja poklopaca nadgradnje podzemnih posuda na 5 lokacija u užem gradskom središtu i to na lokacijama: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Benediktantske opatije, Danteovom trgu i Ciscuttijevoj ulici. Pula Herculanea uputila je zahtjev proizvođaču podzemnih posuda za tehnološkim unapređenjem sustava otvaranja poklopaca i mjerenja s obzirom na kontinuirane devastacije i nasilna otvaranja čime ključevi nisu mogli biti u funkciji. Paralelno sa ugradnjom navedenih tehničkih rješenja navedenih poklopaca u narednom periodu tijekom vikenda korisnici koji su već zadužili elektronske ključeve zaduživati će nove ključevi sa naprednijom tehnologijom prijenosa podataka (bežične mreže). Postojeći zaduženi ključevi će se povući i koristiti na drugim lokacijama do konačne zamjene takve tehnologije prijenosa podataka. Novi poklopci imaju ugrađeno novo tehničko rješenje te su ojačani kako bi se spriječilo nasilno otvaranje. Korisnici u užem gradskom središtu koji su imali zadužene ključeve za otvaranje podzemnih posuda dobiti će obavijest o zaduženju novih ključeva. Po zaduženju novih ključeva biti će zamijenjeni postojeći poklopci te će korisnici moći nesmetano koristiti nove ključeve. Prilikom zaduženja novih ključeva molimo korisnike da izvrše predaju starih koji će biti deaktivirani. Napominjemo da će nakon zaduženja novih ključeva stari ključevi biti deaktivirani te korisnici neće moći otvoriti podzemne spremnike. Pula Herculanea nastavlja sa postavljenjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu te će nakon postavljanja istih korisnici koji obitavaju u blizini navedenih lokacija biti zaduženi za ključeve. U planu je postavljanje novih setova podzemnih posuda na lokacijama u Škaljerovoj ulici, Flavijevskoj ulici, Ozad Arene, trgu Portarata te Kolodvorskoj i Splitskoj ulici čime bi se zaokružila cjelina u užem gradskom središtu. Također u planu je postavljanje polu podzemnih posuda na lokacija Vidikovac gdje postoji velika koncentracija korisnika Voltićeva, Rizzieva ulica kao početak serije postavljanja polu podzemnih spremnika. Pula Herculanea kontaktirati će predstavnike stanara te dogovoriti postavljanje polu podzemnih spremnika. Polu podzemni spremnici isto kao i spremnici u užem gradskom središtu imati će ugrađen otpadmjer.

Nastavak ugradnje podzemnih posuda u užem gradskom središtu

12.02.2019

Nakon što su postavljene podzemne posude na više lokacija od Ulice Riva do Ciscutijeve ulice, Pula Herculanea nastavlja s postavljanjem podzemnih posuda u užem gradskom središtu. Radovi su započeli na postavljanju podzemnih posuda na parkiralištu pored Flanatičke ulice (kod tržnice) a nastavit će se u Istarskoj ulici kod dječjeg dispanzera te u Amfiteatarskoj ulici (kod makete grada). U planu je također postavljanje podzemnih posuda na području trga Portarata te kod Giardina sa gornje strane u blizini zgrade FINE. Podzemne posude već su postavljene na Trgu Sv. Tome, Kapitolinskom trgu, u Parku Grada Graza, Danteovom trgu i u Ciscutijevoj ulici, a nakon postave novih lokacija uži bi gradski prsten i zgrade, odnosno korisnici imali mogućnost odlaganja svojeg kućnog komunalnog otpada kao i korisnih sirovina u podzemne spremnike. Podsjećamo da poslovni subjekti imaju u samom gradskom središtu zaseban režim odvoza svojeg otpada i to sistemom od vrata do vrata. Daljnji planovi vezani su za postavljanje i širenje mreže podzemnih spremnika u gradskom središtu na prostoru oko spomenika Arena, u Škaljerovoj ulici i Ulici Ozad Arene, te Flavijevskoj cesti (kod dječje igraonice). Postavljanjem podzemnih spremnika na ovim lokacijama omogućit će se odlaganje korisnicima u okolici spomenika Arena i na taj način taj turistički najfrekventniji dio grada učiniti privlačnijim bez vidljivih prenatrpanih posuda za otpad na javnim površinama. Također, širenje mreže podzemnih spremnika nastavit će se u Kolodvorskoj ulici i to postavljanjem podzemnih spremnika na dvije lokacije u blizini trafostanice i u blizini Akvilejskog prilaza. Lokacije su to kojima gravitira više od 400 korisnika. Postavljanjem podzemnih spremnika na navedenim lokacijama najfrekventnije područje grada u kojem obitava preko 3000 korisnika imat će mogućnost odlaganja svojeg komunalnog otpada kao i korisnih sirovina uz mogućnost mjerenja broja odložene količine komunalnog otpada. Svaki korisnik zadužit će elektronski ključ koji će omogućiti otvaranje i registriranje odložene količine otpada. Osim podzemnih spremnika Pula Herculanea u području gdje postoji velika koncentracija korisnika na malom prostoru postavit će na dvije lokacije i set polu-podzemnih spremnika koji će također imati mogućnost mjerenja odložene količine otpada. Ovakav tip spremnika kao i podzemni spremnici osim estetskih karakteristika i mogućnosti mjerenja odložene količine otpada omogućuje odlaganje veće količine otpada (5m3) što na prostoru velike koncentracije korisnika značajno racionalizira pružanje usluge. Kod lokacija sa velikim brojem korisnika na malom prostoru poput nebodera zbog velike količine broja stanovnika stvara se i velika količina otpada što zahtjeva veliki broj posuda na jednom mjestu ali i gotovo svakodnevno pražnjenje. Postavljanjem polu-podzemnih i podzemnih posuda velikih kapaciteta omogućuje se prije svega zauzimanje značajno manjeg prostora te smanjenje frekvencije pražnjenja. Polu podzemni spremnici postavljat će se van užeg gradskog središta gdje postoji adekvatan prostor za njihov smještaj dok u užem gradskog središtu se postavljaju podzemni spremnici zbog potrebnog manjeg prostora za njihov smještaj. Ukoliko se polu-podzemni spremnici pokažu efikasnim u njihovom održavanju i pružanju usluge nastavit će se dalje sa njihovim širenjem upravo na onim područjima gdje postoji velika koncentracija korisnika kao i nedostatan prostor za smještaj individualnih posuda u ograđene prostor. Sve lokacije imat će sustav video nadzora. Ovim putem molimo korisnike da se pridržavaju uputa o korištenju elektronskih ključeva te da nasilno ne otvaraju spremnike. Isto tako molimo korisnike da ne odlažu svoj otpad pored podzemnih spremnika.

Prestanak rada odlagališta Kaštijun

03.12.2018

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji predviđa zatvaranje postojećih odlagališta na području RH te početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, postojeće odlagalište otpada Kaštijun zatvorit će svoja vrata do kraja ove godine. Nakon više od 50 godina rada, odlagalište Kaštijun je dosegnulo dozvoljenu popunjenost kapaciteta te od 31. prosinca više neće biti u mogućnosti preuzimati otpad. Postupnim zatvaranjem postojećih odlagališta dodatno će se poboljšati kvaliteta okoliša i života svih stanovnika obližnjih područja. Shodno tome, Pula Herculanea je tijekom godine postepeno sav prikupljeni miješani komunalni, biorazgradivi i glomazni otpad preusmjeravala na obradu u novi županijski centar u kojem se, izdvajanjem korisnih sirovina iz otpada, iskorištavaju vrijedna svojstva otpada. Veći dio otpada u novom centru pretvara se u korisno gorivo, dok se vrlo mali dio otpada odlaže. Zatvaranjem postojećeg odlagališta otpada Kaštijun, svi korisnici koji su do sada koristili mogućnost besplatnog odlaganja manjih količina selektivno prikupljenih sirovina preusmjerit će se u novi županijski centar za gospodarenje otpadom i prema službenim oporabiteljima, odnosno prema raspoloživim reciklažnim dvorištima u prostorima tvrtke Metis u Šijani i reciklažno dvorište Pula Herculanea-e na Valmadama. Pula Herculanea uputila je obavijest i svim gospodarstvenicima koji su do sada koristili postojeće odlagalište pozivajući ih da proizvodni i neopasni otpad preusmjere prema službenim oporabiteljima ili županijskom centru za gospodarenje otpadom. Spomenuta obavijest gospodarstvenicima će biti uručena i prilikom ulaza na odlagalište. Tijekom prosinca obavljat će se završni radovi na zatvaranju aktivne plohe odlagališta te prelazak u fazu mirovanja. Prestankom odlaganja otpada na odlagalištu, ono ulazi u fazu pripreme za odabranu varijantu sanacije prema Planu zatvaranja odlagališta i mjera za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš (prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, NN 114/15). Preusmjeravanjem preostalih korisnika pokrenut će se procedura izrade plana zatvaranja odlagališta otpada Kaštijun te će Grad Pula, kao nositelj građevinske dozvole, izraditi dokumentaciju potrebnu za prijavu na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za sanaciju postojećeg odlagališta, prema kojem će 85 posto sredstva za sanaciju biti financirano putem bespovratnih EU sredstava, 5 posto iz državnog proračuna i 10 posto iz sredstava JLS.

Početak podjele individualiziranih posuda za komunalni otpad u općini Ližnjan

25.10.2018

Nakon faze zaprimanja i obrade izjava, kreće se u fazu individualizacije susjednih općina na čijem području Pula Herculanea pruža uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Radi se o Općinama Ližnjan, Barban, Marčana i Svetvinčenat, a kojima će biti podijeljene individualizirane posude za komunalni otpad. Podjela individualiziranih posuda za komunalni otpad na području Općine Ližnjan započinje u subotu, 27. listopada 2018. u naselju Ližnjan. Podjela posuda vršit će se svakim danom od 10 do 17 sati, osim ponedjeljka. Uz individualizirane posude za komunalni otpad, korisnici u mjestu Ližnjan dobit će i set vrećica za odvajanje selektivno prikupljenih sirovina te brošuru o načinu skupljanja komunalnog otpada. Nakon naselja Ližnjan, s podjelom individualiziranih posuda nastavit će se i u ostalim mjestima općine i to mjestu Valtura, Muntić, Jadreški i Šišan. Korisnici će na svoje kućne adrese dobiti letak o rasporedu podjele posuda po mjestima. Korisnici u naseljima Jadreški, Valtura i Muntić za odlaganje svojih korisnih sirovina na raspolaganju će imati zelene otoke o čemu će naknadno biti informirani po povlačenju zajedničkih posuda na javnim površinama. Sve korisnike koji to još nisu učinili molimo da zaduže svoju posudu, a u odabiru veličine posude pomoći će im djelatnici Pula Herculanee. Ako su to već ranije napravili, tada će posuda biti zadužena sukladno predanim izjavama. Naglašavamo da ćemo nakon podjela individualiziranih posuda izvršiti povlačenja posuda za prikupljanje komunalnog otpada s javnih površina te građani neće više imati gdje odlagati svoj otpad ako nisu zadužili posudu. To će ujedno označiti i početak novog načina prikupljanja komunalnog otpada. Veći dio korisnika u naselju Ližnjan već je zadužio individualiziranu posudu, no važno je naglasiti da vlasnici apartmana moraju zadužiti i dodatnu posudu kako bi se višak otpada koji proizvedu turisti u ljetnim mjesecima mogao pravilno zbrinuti. Nakon uvođenja faze mjerenja, dodatna posuda koristit će se samo onda kada za to postoji potreba, odnosno kada su turistički kapaciteti puni. Budući da nam je svima u zajedničkom interesu dovesti proces individualizacije do kraja, lijepo molimo sve građane za strpljenje i suradnju. Ovakav način prikupljanja otpada korisnicima će u konačnici omogućiti da sami odlučuju kada i u kojoj količini će svoj komunalni otpad predavati na pražnjenje, čime će indirektno utjecati i na iznos svojih računa. Skupljanje korisnih sirovina se ne naplaćuje, a u interesu svih nas je da se izdvoji što veća količina korisnih sirovina. Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na kontakt telefon 052/541-597, od ponedjeljka do subote, 7.00 do 13.00 sati, ili na e-mail: nada.divkovic@herculanea.hr. Korisnici ostalih općina bit će pravovremeno informirani o početku podjele individualiziranih posuda na njihovom području.

Savjet građanima: Kako odabrati adekvatnu veličinu posude za odlaganje otpada?

09.10.2018

Temeljem dosad prikupljenih Izjava u kojima su građani i poslovni korisnici bili obvezni potvrditi ili upisati podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, Pula Herculanea zaprimila je i zahtjeve za zaduživanje posude manjeg volumena. Radi se o većinom korisnicima koji su i do sada koristili individualne posude. Ipak, željeli bismo još jednom istaknuti kako aktualne smjernice o gospodarenju otpadom ukazuju da jedan član kućanstva dnevno proizvede 5-6 litara otpada. U tročlanoj obitelji, riječ je o 15-20 litara otpada dnevno, odnosno 105–140 litara u tjedan dana. Iako se ta količina može i umanjitii ako bi građani izdvajali korisne sirovine, trendovi odlaganja otpada na području grada Pule unazad nekoliko godina pokazuju suprotno. Naime, udio miješanog komunalnog otpada, dakle onoga koji građani „bacaju u isti koš“, posljednjih godina iznosi oko 70 posto. Stoga, Pula Herculanea savjetuje građanima da realno procjene svoje potrebe i odaberu volumen koji će odgovarati njihovim realnim potrebama, odnosno količini proizvedenog otpada. Isto tako, važno je procjenu vršiti na temelju jednog odvoza tjedno, koji se planira implementirati do kraja godine, o čemu će svi korisnici pravovremeno biti obaviješteni. Drugim riječima, zaduženjem manjeg volumena posude potrebno je procijeniti pokriva li ta veličina posude vremenski period od tjedan dana. Prema prosječnoj stopi odvajanja, posude volumena od 60 litara bit će dostatne za samce ili obitelj s dva člana (obično umirovljenici) ili obitelj koja ulaže značajne napore u izdvajanje korisnih sirovina te, osim odvajanja papira, stakla i plastike, još i kompostiraju. Također, manja će posuda zahtijevati veći broj pražnjenja, što znači i povećanje varijabilnog dijela računi budući da se obračun vrši na temelju broja odvoza u drugoj fazi kada krene mjerenja broja pražnjenja. Iz tog razloga, građanima se savjetuje da ne zadužuju manje posude u ovoj fazi budući da će se nakon uvođenja jednotjednog odvoza korisnici vraćati većim volumenima posuda. Podsjećamo da, sukladno odredbi točke 6. Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, korisnici imaju jednom godišnje, mogućnost promjene spremnika, u skladu s njihovim realnim potrebama, i da se ta promjena spremnika naplaćuje 200,00 kn po spremniku BEZ pdv-a. Prijelaz na odvoz jednom tjedno, na području gdje prevladavaju obiteljske kuće pripremni je dio aktivnosti za sljedeću fazu mjerenja. Riječ je o praksi koja se dugi niz godina primjenjuje u mnogim europskim zemljama, što je naposljetku utjecalo i na podizanje stope izdvajanja korisnih sirovina. Upravo izdvajanjem korisnih sirovina može se smanjiti ukupna količina otpada, što posljedično može dovesti i do smanjenja volumena posude koji se zadužuje. Na taj će način svi građani imati mogućnost smanjenja broja pražnjenja, kao i mogućnost smanjenja varijabilnog dijela računa – i u obiteljskim kućama i u višestambenim zgradama. Trenutno je u tijeku ažuriranje baze podataka sukladno informacijama u Izjavama, kako bi se u potpunosti pripremila faza koja će omogućiti potpunu individualizaciju i mjerenje broja pražnjenja posuda. Usporedo sa obradom pristiglih izjava vrše se pripreme za individualizaciju preostalih objekata na području na kojem Pula Herculanea vrši uslugu odvoza otpada a koji još nisu zadužili posude za komunalni otpad. U najvećem je postotku riječ o obiteljskim kućama do tri stambene jedinice, koje uglavnom imaju određeni prostor (ograđenu okućnicu, dvorište, vrt ili drugi ograđeni prostor gdje treća lica ne mogu direktno odložiti svoj otpad) za smještaj posude za komunalni otpad. Osim toga, ovi objekti 8pogotovo u urbanoj zoni grada) obično imaju i više suvlasnika koji se moraju zajednički dogovoriti oko volumena posude koju će zadužiti, kao i o udjelu pojedinog sustanara u zajedničkoj posudi, na što Pula Herculanea kao pružatelj usluge ne može utjecati. Ako suvlasnici ne postignu dogovor, a za to postoji adekvatna infrastruktura, moguće je zadužiti i više individualnih posuda. Zaduženjem posude, građani će prijeći i na individualni pristup selektiranja putem vrećica, dok u narednom razdoblju slijedi zamjena vrećica posudama za plastiku i papir. Nabavka posuda za selektivno prikupljanje je u tijeku i taj postupak obavlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osim na području grada Pule, u pripremi su i aktivnosti vezane uz individualizaciju u općinama Ližnjan, Fažana, Marčana, Barban i Savičenta. U općinama Ližnjan i Fažana dio individualizacije već je realiziran, a do kraja godine završit će i za preostala naselja. Za pojedina mjesta gdje nije moguće izvršiti uslugu (prilaz vozila), zadužit će se zajednička posuda, a korisnici će proporcionalno sudjelovati u trošku odvoza otpada, kao što se čini i u višestambenim zgradama, o čemu će pravovremeno biti obaviješteni.

Služba za korisnike Pula Herculanee idući tjedan, 1. i 4. 10. 2018. radi do 19 sati

29.09.2018

Kako bi usluga Službe za korisnike i dalje bila dostupna svim korisnicima usluge odvoza otpada, Pula Herculanea d.o.o. će u ponedjeljak, 1. 10. 2018. i četvrtak, 4. 10. 2018. raditi od 7 do 19 sati. Kao i dosad, građani se mogu službenicima svakodnevno obratiti s različitim pitanjima, kako bi dobili sve potrebne informacije vezane uz odgovorno gospodarenje otpadom. Ovim putem još jednom pozivamo sve građane, korisnike naših usluga koji dosad nisu ispunili i poslali Izjavu o načinu korištenja javne usluge odvoza otpada da se obrate službenicima Pula Herculanee na adresi Trg I. istarske brigade 14, Pula ili putem telefona 052/638-406, 638-407, 638-408, 638-409. Korisnici su bili obvezni u Izjavi potvrditi ili upisati ispravne podatke o broju članova kućanstva ili veličini zadužene posude, što čini temelj za obračun usluge odvoza otpada. Ako navedeni podaci na dostavljenim računima ne odgovaraju stvarnom stanju, potrebno je javiti se u Herculaneu kako bi se izvršila korekcija za buduće obračune.

Odvoz glomaznog otpada u MO Valdebek

26.09.2018

Grad Pula u suradnji s mjesnim odborima nastavlja akciju sakupljanja glomaznog otpada. Tako će tijekom slijedećeg vikenda 29/30 rujna, Pula Herculanea baje postavit u MO Valdabek lokacije baja su sljedeće: na raskrižju ulice Dolinka i Kavrerskog puta, raskržje Valdebečkog puta i Mihovilovićeve,na raskržju kod ex Puljankinog marketa,u ul.Valdebečki put kod konobe Zvane, u ul. J.Crnobori i Škokovica kod marketa „Tina“,u Fojbonu(kod „Zlatne ruke“), na raskržju ul.Monte magno i Viovica,na početku šumice u ul.Valdebečki put te kod kbr.80, na raskržju ul.Sv.Felicite i Monte mango, te na polovici u ul.Drenovica, na polovici ulice Šantamarina na Medulinskoj cesti kod kbr.50, i u produžetku ulice Peruškov prilaz.Svrha akcije je selektivno izdvajanje otpada na način da svaka vrsta otpada završi na odgovarajućem mjestu, te da se spriječi nastanak divljih odlagališta. Podsjećamo da građani mogu pod glomazni otpad odložiti sav otpad koji se ne može odložiti u postojeće posude, osim građevinskog otpada (šute,prozori, vrata…).

Prodaja vozila

05.06.2018

1. MERCEDES 1823 god proizvodnje 2001.g. broj šasije WDB9505011K551835, odjavljena s MUP-a, po cijeni od min 75.825,30 kn (uključen PDV). Izvješćuju se zainteresirani da se vozila mogu pogledati u krugu Pula Herculanea d.o.o, na adresi Valmade 38 (kod Agrokoke), od ponedjeljka do petka u vremenu od 12,00 do 13,00 sati. Detaljne informacije se mogu dobiti na mobitel broj 099 228 0216.

Obavijest

30.05.2018

Temeljem odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13 I 73/17), Uredbe o održivom gospodarenju otpadom (NN50/17) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pule, trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o. je izradilo Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje pružanja usluge Grada Pule, Općina: Barban, Fažana, Marčana, Ližnjan i Svetvinčenat (u nastavku: Cjenik usluga). Cjenik usluga upućen je na prethodnu suglasnost u jedinice lokalne samouprave. Savjet potrošača javnih usluga Grada Pule je na sjednici održanoj 28.05.2018. dao pozitivno mišljenje na prijedlog Cjenika usluga. Po dobivenom pozitivnom mišljenju Savjeta potrošača javnih usluga, Gradonačelnik Grada Pule dana 29.05.2018. daje suglasnost na konačni prijedlog Cjenika usluga (Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (Klasa 307-03/18-01/3, URbroj: 2168/01-03-03-03-0292-18-6). Po dobivanju suglasnosti Gradonačelnika stekli su se svi uvjeti za primjenu Cjenika usluga. Cjenik usluga primjenjuje se od 01.07.2018. godine i nalazi se s desne strane u okviriću na našim stranicama.

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

17.02.2018

Poštovani stanari u višestambenim zgradama, plakat možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.herculanea.hr/opo/Plakat_UGKO.pdf

JEDINO PROPISANO ODLAGANJE OTPADA OSIGURAVA ČIST I UREDAN GRAD

20.10.2017

U užem centru Grada Pule uveden je novi način prikupljanja otpada putem podzemnih posuda. Novi način prikupljanja otpada uveden je kako bi se na kvalitetan način riješilo održavanje higijene na javnim gradskim površinama i spriječilo odlaganje otpada na javnim površinama. Podzemni spremnici postavljeni su na 5 lokacija u užem gradskom centru, i to: Trg Sv. Tome, Kapitolinski trg, Danteov trg, Park grada Graza i Ciscuttijeva ulica. Sva domaćinstva iz navedenih lokacija su kontaktirana kod podjele elektronskih ključeva i obaviještena o novom načinu prikupljanja otpada putem podzemnih kontejnera. Domaćinstva su dobila brošuru o novom načinu prikupljanja otpada te letak o početku novog načina prikupljanja otpada. Ukupno je pametne ključeve – tagove zadužilo oko 600 domaćinstva. U bazi podataka još uvijek postoji određeni broj korisnika koji nisu zadužili pametne ključeve i to prvenstveno vlasnici stanova koji imaju podstanare ili apartmane ili korisnicima koji možda ovdje ne žive trenutno. Potrebno je napomenuti da je prije povlačenja posuda za otpad s javnih površina probni period rada i prilagodbe na podzemne posude trajao puna 4 mjeseca. Od ukupnog broja domaćinstava i poslovnih subjekata preko 90% pridržava se novog načina prikupljanja. S obzirom da pojedinci u manjem broju ne odlažu otpad na propisan način već odlažu otpad na neprimjerenim lokacijama u samom gradskom središtu i to najčešće pored kanta za sitni otpad u Ulici Sergijevaca i Kandlerovoj ulici te pored podzemnih posuda i tako nagrđuju izgled gradskog središta započet će se s nadzorom nad provedbom propisnog odlaganja otpada od strane komunalnih redara, sve sukladno Odluci o komunalnom redu (Službene novine 17/14). Osim nadzora od strane komunalnog redarstva, izvršit će se dodatno informiranje korisnika postavljanjem obavijesti na svim zgradama koje su dio projekta a korisnici koji su zavedeni u bazi podataka dobiti će obavijest o obavezi zaduženja pametnog ključa. Također sve lokacije podzemnih posuda će se pokriti video nadzorom kao i kritične točke u ulici Sergijevaca i Kandlerovoj ulici te lokacija podzemnih posuda. Predviđena kazna za onečišćavanje javnih površina iznosi 1000 kuna za fizičku osobu (članak 57. Službene novine). Kako bi izbjegli bespotrebno kažnjavanje mole se građani da koriste predviđene podzemne otoke putem ključeva za odlaganje otpada. Svi oni koji nisu zadužili svoj ključ za odlaganje otpada a uredno plaćaju račune za odvoz otpada mole se da se odmah jave u Pula Herculaneu na broj telefona: 052-541-597 od 07,00-13,00 sati i dogovore preuzimanje ključeva te da, i tom prilikom, dobiju sve potrebne informacija o postupanju s otpadom. Korisnici sustava koji nisu evidentirani u bazu podataka Pula Herculanee mole se da to učine što prije kako bi dobili svoj ključ za odlaganje otpada. Kontakt broj za registraciju novih korisnika je 052-638-406, 638-407, 638-409. S obzirom da se radi o manjem broju korisnika koji se ne pridržavaju odluke o načinu odlaganja komunalnog otpada ovim putem koristimo priliku da se zahvalimo svim našim korisnicima koji poštuju upute i odlažu otpad na propisan način!