Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2014 - 2015 ažuriran Siječanj 2018..

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. ažuriran 9.03.2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2017.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Pula Herculanea d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Dokumenti, objave, odluke i izmjene se nalaze u mapi dokumentacije pojedinog natječaja

Javna nadmetanja :


Objavljenih: 1517.10.2018. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne (bagatelne) nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi;
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -
Radovi na uređenju i ukrašavanju u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana -
JN- 7/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave3.10.2018. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, objavljuje
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za objedinjenu nabavu zaštitne radne opreme
Br. ZJN-6/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveIzmjena roka dostave -VAŽNO!


POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-5/18
Mijenja se točka 6.3. Dokumentacije za nadmetanje koja glasi:
6.3. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda
Krajnji rok za dostavu ponuda odnosno otvaranje ponuda, bez obzira na način dostave je:
18. 9. 2018. godine u 12:00 sati
Ponuda može stići poštom preporučeno ili biti predana neposredno.
Tako da sada glasi: 6.3. Rok za dostavu ponude i rok otvaranja ponuda
Krajnji rok za dostavu ponuda odnosno otvaranje ponuda, bez obzira na način dostave je:
24. 9. 2018. godine u 12:00 sati
Ponuda može stići poštom preporučeno ili biti predana neposredno.
U Puli, 13.9.2018.g.
elektronički oglasnik javne nabave7.9.2018. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka objedinjene jednostavne nabave za uslugu revizije financijskih izvješća Br. ZJN-5/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave13.08.2018. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -
Usluga zaštite bilja i stabala protiv bolesti i štetnika - JN- 6/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave13.8.2018 DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - NABAVA SADNOG BILJNOG MATERIJALA - JN-418


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave1.06.2018 DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -NABAVA SADNOG BILJNOG MATERIJALA TIJEKOM 2018 g.
JN-5/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave26,05.2018. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., utvrđuje Dokumentaciju o nabavi;
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - nabava kamionskih guma –protektirane - JN- 3/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave24.04.2018.
Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., utvrđuje Dokumentaciju o nabavi;
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -
nabava guma za vozila tijekom 12 mjeseci-
JN- 2/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave16.03.2018.
SREDIŠNJE TIJELO ZA JAVNU NABAVU PULA HERCULANEA D.O.O. TRG 1. ISTARSKE BRIGADE 14 OIB 11294943436 52 100 PULA objavljuje
NACRT DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE - objedinjena nabava - NABAVA GORIVA I LOŽ ULJA
BROJ NABAVE: ZVV-OS-1/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave6.03.2018.
PULA HERCULANEA D.O.O. TRG 1. ISTARSKE BRIGADE 14 OIB 11294943436 52 100 PULA
Temeljem èl.15.ZJN 2016.g. i èl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu javnog naruèitelja, utvrðuje Dokumentaciju o nabavi;
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -radovi na krèenju parcela s odvozom i deponiranjem otpada - JN- 1/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave23.02.2018.
Središnje tijelo PULA HERCULANEA D.O.O. TRG 1. ISTARSKE BRIGADE 14 OIB 11294943436 52 100 PULA
Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi;
ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava zaštitne radne odjeće - ZJN- 2/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave31.01.2018.
Središnje tijelo PULA HERCULANEA D.O.O. TRG 1. ISTARSKE BRIGADE 14 OIB 11294943436 52 100 PULA
Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje sljedeću Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava elektromaterijala - JN- 2/18


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave7.12.2017.
Središnje tijelo za javnu nabavu PULA HERCULANEA d.o.o. Pula Naručitelj: PRAGRANDE d.o.o. Pula utvrđuje:
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE JAVNE NABAVE BR. JN 28/ 17 IZVOĐENJE ASFALTERSKIH RADOVA NA PODRUČJU GRADA PULE, VODNJANA I OPĆINE FAŽANA


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave23.10.2017. NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE Evidencijski broj nabave: VV-2/17
Predmet nabave : POSUDE ZA OTPAD


Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave stavlja dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana od dana objave.

Dokumentacija:


Nacrt dokumentacije


Troškovnik


elektronički oglasnik javne nabave