Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 2014 - 2015 ažuriran 9.03.2017.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2016. ažuriran 9.03.2017.

Popis gospodarskih subjekata s kojima naručitelj Pula Herculanea d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan nabave

Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Dokumenti, objave, odluke i izmjene se nalaze u mapi dokumentacije pojedinog natječaja

Javna nadmetanja :


Objavljenih: 1329.08.2017. USLUGA REVIZIJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU POZIV NA DOSTAVU PONUDA BN 52-17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabaveUsluga izrade dopune projektne dokumentacije za prijavu izgradnje vodnokomunalne infrastrukture dijela aglomeracije Pula centar za sufinanciranje iz fondova EU


Broj nabave: VV-OS-1/17; broj iz plana nabave ; EVV-3-17 CPV oznaka: 71320000-7 Usluge tehničkog projektiranja Objava na službenim stranicama naručitelja : Sukladno čl. 198. ZJN javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga stavlja dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 7 (sedam ) dana. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da dostave eventualne primjedbe i prijedloge na objavljen nacrt dokumentacije o nabavi na adrese e -pošte : vilma.kukoleca@herculanea.hr robi.fuart@pragrande.hr Nakon provedenog savjetovanja javni naručitelj razmotriti će sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti ga na internetskim stranicama.

Dokumentacija:


Nacrt dokumentacije


Projektni zadatak


Troškovnik


elektronički oglasnik javne nabave20.07.2017. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne (bagatelne) nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -Usluga zaštite bilja i stabala protiv bolesti i štetnika - JN- 19/17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave21.06.2017. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka objedinjene jednostavne nabave za usluge čišćenja ureda Br. JN-18/17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave1.06.2017. Temeljem čl.15. ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava frakcije građevinskog materijala- JN- 17/17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave29.05.2017. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - Usluga utovara i prijevoza zemljanog materijala - JN- 16/17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave14.04.2107. DOKUMENTACIJA O NABAVI ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI Predmet nabave : komunalna vozila Broj nabave: VV-1/17; broj iz plana nabave ; EVV-4-17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave11.04.2017. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - nabava guma za vozila - JN- 12/17


Dokumentacija:


Preuzmi dokumentaciju


elektronički oglasnik javne nabave30.03.2017. Izmjena - Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., dopunjuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave posuda za otpad br. JN- 10/17


Dokumentacija:


Poziv i dokumentacija


elektronički oglasnik javne nabave29.03.2017. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - nabava posuda za otpad - JN- 10/17


Dokumentacija:


Poziv i dokumentacija


elektronički oglasnik javne nabave21.03.2017. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava zaštitne radne odjeće - JN- 9/17


Dokumentacija:


Poziv i dokumentacija


elektronički oglasnik javne nabave16.03.2017 IZMJENA! Zbog pogreške u nazivu dokumentacije objavljene 15.03.2017. Ponavlja se objava: Središnje tijelo PULA HERCULANEA D.O.O. TRG 1. ISTARSKE BRIGADE 14 OIB 11294943436 52 100 PULA Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne (bagatelne) nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE - objedinjena nabava usluga deratizacije i dezinsekcije - JN -7 /17


Dokumentacija:


Poziv i dokumentacija


elektronički oglasnik javne nabave20.02.2017. Temeljem čl.15.ZJN 2016.g. i čl. 9. Pravilnika o provedbi jednostavne (bagatelne) nabave, Pula Herculanea d.o.o., u svojstvu središnjeg tijela, utvrđuje Dokumentaciju o nabavi; ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE -Nastavak gradnje fekalne kanalizacije dijela Rudarske ulice, Kanal F-2, u Vodnjanu- JN- 4/17


Dokumentacija:


Poziv i dokumentacija


elektronički oglasnik javne nabave